SolSource با استفاده از گرمای خورشید برای طبخ غذای شما

استفاده از بشقاب سهموی برای طبخ غذا و جوش آوردن آب . ۱۳ نمونه این محصول برای گروهی از عشایر هیمالایا مورداستفاده و آزمایش قرار گرفت.